Thi từ khúc: Mộng tỉnhTác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[Chanhkien.org]

Mộng tỉnh

Thường mê lục đạo bất tri hiểu (*),
Truy yên tùy vân hà thời liễu?
Hỉ đắc Đại Pháp như kinh mộng,
Nhất tâm phản bổn quy Đại Đạo.

Tạm dịch:

Mộng tỉnh

Mê trong lục đạo làm sao hiểu,
Tìm khói tìm mây đến thuở nào?
May đắc Đại Pháp như tỉnh mộng,
Một lòng trở về quy Đại Đạo.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Ghi chú của người dịch:

(*) lục đạo: sáu nẻo luân hồi theo quan niệm của Phật gia, bao gồm người trời, con người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục và Atula. Các sinh vật nội trong tam giới phải luân hồi theo sáu đường này.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/8/9645.html


Ngày đăng: 25-06-2011