Thi từ khúc: DuyênTác giả: Đệ tử Đại Pháp Singapore

[Chanhkien.org]

Duyên

Đại Pháp thế gian truyền,
Phật quang diệu vũ hoàn;
Duyên tu Chân Thiện Nhẫn,
Viên mãn tùy Sư hoàn.

Tạm dịch:

Duyên

Đại Pháp truyền thế gian,
Vũ trụ đắm Phật quang;
Duyên tu Chân Thiện Nhẫn.
Viên mãn tùy Sư hoàn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/5/9629.html


Ngày đăng: 17-06-2011