Thi từ khúc: Chính giácTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Chính giác

Vi đắc Đại Pháp nhập hồng trần,
Chuyển lai chuyển khứ kỷ thế nhân.
Cơ duyên lũ thành văn Phật Pháp,
Khả thán nan xả chấp trước tâm.

Sư tôn mạt pháp chuyển Pháp Luân,
Từ bi cứu độ hữu duyên nhân.
Kim sinh bất tu vũ trụ Pháp,
Lai sinh hà xứ tầm thử thân.

Tạm dịch:

Chính giác

Vì đắc Đại Pháp xuống thế gian,
Chuyển đi chuyển đến đã bao lần.
Cơ duyên kết thành nghe Phật Pháp,
Vừa than xả khó chấp trước tâm.

Mạt pháp Sư tôn chuyển Pháp Luân,
Từ bi cứu độ người hữu duyên.
Kiếp này không tu vũ trụ Pháp,
Kiếp sau đến đâu tìm lại thân.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/20/9323.htmlNgày đăng: 14-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.