Thi từ khúc: Đón Pháp thuyềnTác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Thừa Pháp thuyền

Triển chuyển thế gian kết Pháp duyên,
Sư tôn tặng ngã Pháp Luân toàn;
Vong danh xả lợi đoạn tư dục,
Trực thượng trùng tiêu thừa Pháp thuyền。

Tạm dịch:

Đón Pháp thuyền

Chuyển thế nhân gian kết Pháp duyên,
Sư tôn tặng ta Pháp Luân chuyển;
Quên danh xả lợi đoạn tư dục,
Thẳng lên trời cao đón Pháp thuyền.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/2/22/8744.html


Ngày đăng: 31-05-2011