Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (5)[ChanhKien.org]

Đệ tử tại hệ thống y tế Trường Xuân kính chúc sinh nhật Sư tôn! Khắp nơi mừng vui Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5

Sư tôn vì chúng sinh lại kéo dài thời gian đắc cứu thêm một năm, đệ tử cảm ân vô cùng khi lại có thêm cơ duyên tu bản thân và cứu chúng sinh. Chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc, làm tốt và tốt hơn nữa để báo đáp ân Sư.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Sư tôn vì chúng sinh lại kéo dài thời gian đắc cứu thêm một năm, đệ tử cảm ân vô cùng khi lại có thêm cơ duyên tu bản thân và cứu chúng sinh. Chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc, làm tốt và tốt hơn nữa để báo đáp ân Sư.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Sư tôn vì chúng sinh lại kéo dài thời gian đắc cứu thêm một năm, đệ tử cảm ân vô cùng khi lại có thêm cơ duyên tu bản thân và cứu chúng sinh. Chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc, làm tốt và tốt hơn nữa để báo đáp ân Sư.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Sư tôn vì chúng sinh lại kéo dài thời gian đắc cứu thêm một năm, đệ tử cảm ân vô cùng khi lại có thêm cơ duyên tu bản thân và cứu chúng sinh. Chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc, làm tốt và tốt hơn nữa để báo đáp ân Sư.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi vui mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Sư tôn vì chúng sinh lại kéo dài thời gian đắc cứu thêm một năm, đệ tử cảm ân vô cùng khi lại có thêm cơ duyên tu bản thân và cứu chúng sinh. Chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc, làm tốt và tốt hơn nữa để báo đáp ân Sư.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Khắp nơi vui mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Cảm ơn Sư tôn từ bi vĩ đại cứu độ chúng con!

Toàn thể gia đình năm người chúng con ba thế hệ dân tộc Hồi, Hán mang hai quốc tịch Trung – Hàn khấu bái Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân.

Ngày 9 tháng 4 năm 2024

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Chúng con xin tuân theo lời giáo huấn của Sư phụ, học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt, cứu độ chúng sinh, làm tròn thệ ước tiền sử, chỉ mong Sư tôn cười.

Khấu bái Sư tôn.

Hợp thập.

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cùng người nhà đã minh chân tướng chúc mừng ngày sinh nhật Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Đệ tử kính chúc Sư phụ tôn kính từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Ngài vì chúng sinh, vì các đệ tử mà phó xuất quá nhiều!… Chúc Ngài sinh nhật vui vẻ, cả gia đình hạnh phúc!

Các đệ tử ở quê nhà Sư phụ mong ngóng Sư phụ trở về!

Các đệ tử ở quê hương, hợp thập.

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp!

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Người nhà và thân nhân của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính thiệp!

Chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp! Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp!

Chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đệ tử Đại Pháp ở hệ thống giáo dục tại Trường Xuân kính thiệp.

Chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thân hữu của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính thiệp.

Chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân khấu bái Sư phụ.

Chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân khấu bái Sư phụ.

Chúc mừng ngày Sư tôn từ bi vĩ đại đản sinh và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đệ tử Đại Pháp tại quê hương Trường Xuân gửi thiệp.

Đệ tử Đại Pháp, họ hàng, bạn bè thân hữu, các hương thân phụ lão ở quê nhà Trường Xuân cùng chúng sinh chúc mừng ngày đản sinh của Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp, họ hàng, bạn bè thân hữu chúc mừng ngày đản sinh của Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Chúc mừng ngày đản sinh của Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Chúc mừng ngày đản sinh của Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân kính trình.

Chúc mừng ngày đản sinh của Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân gửi thiệp.

Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi thành phố Công Chủ Lĩnh tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi hân hoan đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ vất vả rồi!

Cảm tạ sự từ bi khổ độ và thương yêu của Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ tận lực làm tốt ba việc, không phụ ân Sư, khiến Sư phụ yên tâm và mỉm cười nhiều hơn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm lạy mừng.

Ngày 13 tháng 5 năm 2024

Gia đình bốn thế hệ đệ tử Đại Pháp tại thành phố Du Thụ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chúc mừng ngày sinh nhật của Sư phụ từ bi vĩ đại

Cung chúc ngày Sư phụ đản sinh
Hồng ân to lớn của Sư tôn
Kết duyên với đệ tử từ khắp nơi
Đệ tử mừng ngày Sư phụ đản sinh
Khấu tạ sự hoá độ từ bi
Tinh tấn như thuở đầu không giải đãi
Chân tu đồng hoá với Đại Pháp.

Khấu đầu trước Sư phụ từ bi vĩ đại, kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Một số nhóm học Pháp nhỏ của đệ tử Đại Pháp ở Long Đàm, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Một nhà ba người thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử tại Thẩm Dương kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sư tôn vất vả rồi!

Nguyện chúng sinh sớm ngày minh chân tướng, được cứu khỏi hiểm hoạ bị đào thải.

Sáu đệ tử Đại Pháp huyện Nghĩa, Cẩm Châu kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, Sư tôn vất vả rồi, cảm tạ Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ hướng nội tìm vô điều kiện, tu tốt bản thân, cứu người nhiều hơn, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Sáu đệ tử Đại Pháp huyện Nghĩa, Cẩm Châu gửi thiệp.

Ngày 5 tháng 5 năm 2024

Một nhà ba người đệ tử Đại Pháp huyện Nghĩa, Cẩm Châu kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày Sư tôn đản sinh

Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ, thân thể mạnh khoẻ.

Trong suốt hơn 20 năm đắc Pháp, đệ tử được Sư phụ gia trì và bảo hộ, mỗi lần gặp ma nạn đều bình an vượt qua, cảm ơn ân điển vô thượng của Sư tôn, đệ tử không cách nào báo ơn, chỉ có tinh tấn kiên định chính niệm, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Cảm tạ Sư phụ.

Khấu bái.

Hợp thập.

Cả gia đình 4 người huyện Nghĩa, Cẩm Châu kính thiệp.

Ngày 5 tháng 5 năm 2024

Sáu đệ tử Đại Pháp huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Cùng mừng ngày 13 tháng 5

Khắp nơi hân hoan mừng ngày 13 tháng 5
Trợ Sư Chính Pháp hai mươi năm
Gấp rút giảng thanh chân tướng cứu người
Chúng sinh biết rõ sự xấu xa của tà ác
Đầu độc chúng sinh khiến người bại hoại
Không thể mất đi văn hoá truyền thống
Có phúc đắc Đại Pháp trong đời này
Cảm ân Sư tôn khổ cứu độ
Thời khắc cuối cùng tâm phải vững
Không mê trong cái tình của thế gian
Tín Sư tín Pháp phải kiên định
Cứu nhiều người trước khi đại nạn ập đến
Phải làm được chân tu thực tu
Đồng hoá với Đại Pháp về chốn thiên đường.

Sáu đệ tử Đại Pháp huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính thiệp.

Ngày 6 tháng 5 năm 2024

Một nhóm học Pháp nhỏ huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5

Đệ tử Đại Pháp huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Hai vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Một nhóm học Pháp nhỏ huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, cảm ân ngày 13 tháng 5, cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp tại Tây Bộ, huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh kính gửi.

Tháng 4 năm 2024

Mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 – Chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh!

Khắp trời đất chúc mừng ngày 13 tháng 5
Ngày sinh Sư tôn nhớ trong tim
Gửi tấm thiệp mừng tỏ tâm ý
Một người tu luyện toàn gia phúc
Gia nhân tai nạn Thầy giải cứu
Toàn gia cảm ân Thầy cứu độ
Lời cảm ân quả khó nói hết
Chân tu thực tu phải khắc ghi
Chính niệm chính hành Sư đạo hàng
Đệ tử Đại Pháp bận cứu người
Giảng thanh chân tướng cứu chúng sinh
Đoái hiện thệ ước viên mãn quy
Phát chính niệm đủ diệt tà linh
Viên mãn theo Thầy trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp và người nhà ở huyện Nghĩa thành phố Cẩm Châu kính thượng.

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Xương thành phố Hồ Lô Đảo tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Cảm ơn Sư tôn!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Xương thành phố Hồ Lô Đảo tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư phụ, hôm nay là ngày sinh nhật của Ngài, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, là ngày vui mừng nhất, thần thánh nhất của các đệ tử Đại Pháp! Con chân thành chúc nguyện Sư phụ vĩ đại của chúng con sinh nhật vui vẻ! Các đệ tử hy vọng Sư phụ, hôm nay Ngài vui lòng nhất, vui vẻ nhất! Mỗi ngày đều vui vẻ an tâm! Vĩnh viễn đều vui vẻ an tâm!

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp nhỏ huyện Kiến Xương thành phố Hồ Lô Đảo tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Ngàn vạn lời nói cũng khó có thể biểu đạt hết được niềm cảm ân vô hạn của chúng con với Sư phụ! Duy chỉ có tinh tấn thực tu, thiết thực làm ba việc mới có thể không cô phụ từ bi cứu độ của Sư tôn! Khấu tạ Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Xương thành phố Hồ Lô Đảo tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thế giới cùng chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp! Đây là ngày lễ kỷ niệm của bản thân đệ tử Đại Pháp chúng con! Là ngày vui mừng nhất! Chúng con nhất định nghe lời Sư phụ, đồng thời trong khi tu tốt bản thân cũng dùng tâm thuần tịnh nhất để làm việc thần thánh nhất! Xin Sư phụ yên tâm! Cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Sư phụ!

Ba mẹ con đệ tử Đại Pháp ở Kiến Bình kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tỉnh Thiểm Tây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh

Đệ tử Đại Pháp vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp vùng ngoại ô phía Nam thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền! Phúc trạch thương sinh! Cứu độ vô lượng!

Đệ tử Đại Pháp bị bỏ tù giam giữ phi pháp ở Vị Nam tỉnh Thiểm Tây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nữ đệ tử Đại Pháp bị bỏ tù giam giữ phi pháp ở tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp ở Phú Bình tỉnh Thiểm Tây kính chúc ân Sư sinh nhật vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp ở Trương Dịch tỉnh Cam Túc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Một đệ tử Đại Pháp ở Hán Trung tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp trời đất cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là cán bộ cơ quan nhà nước đã nghỉ hưu ở tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Nhân dịp 25 năm đến với Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp làm sao mới có thể cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại? Dùng lễ vật tốt nhất trên thế giới cũng không thể, dùng ngôn ngữ hay nhất của con người cũng không thể! Duy chỉ có tấm lòng son kính Sư kính Pháp cứu chúng sinh mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư phụ! Chúng con biết rằng Sư tôn đã dùng thân thể của mình gánh chịu hết thảy vật chất bại hoại áp xuống tam giới của cựu pháp lý, dẫn dắt chúng đệ tử bước qua hạo kiếp của các thương khung vũ trụ, vì để đệ tử tu luyện, vì để chúng sinh được đắc độ, Sư tôn đã hao tận tâm huyết kéo dài thời kỳ Chính Pháp, lại vì chúng sinh mà đã giảng: “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”… Đồ nhi duy chỉ có tinh tấn thực tu báo đáp hồng ân của Sư tôn! Thay mặt cho người thường được thụ ích từ Đại Pháp cảm ân Sư phụ! Đệ tử dùng bài thơ bên dưới, khấu bái chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

Ca tụng Sư ân bất tận

Bắt đầu từ 25 năm trước
Con đã bước vào tu luyện Đại Pháp
Ở trong mê lộ nhìn thấy ánh quang minh
Đã hiểu ra ý nghĩa chân thực của đời người là phản bổn quy chân
Ánh quang huy của Chân Thiện Nhẫn đã khai mở trái tim phong kín bụi trần của con
25 năm đắm mình trong Sư ân làm sao báo đáp
Kiên định giữ vững tín ngưỡng thánh khiết nhất trong tâm
Bình hòa và thiện lương lấp lánh trong mắt người tu luyện
Đem ánh hào quang của mỹ đức chiếu sáng thiên thượng và nhân gian

Không sợ gian nan bước trên con đường của Thần
25 năm phong ba bão táp
Một chút cũng không dao động được người tu luyện
Người tu luyện Đại Pháp mang theo sứ mệnh của lịch sử
Ở trong mài luyện của máu và lửa
Thành tựu các sứ giả vĩ đại của Thần
Kiên định tín ngưỡng rèn đúc tạo tựu nên sinh mệnh vĩ đại
Trong nguy hiểm nhất Sư phụ vĩ đại cấp cho lực lượng vĩnh viễn khắc ghi
Sư phụ dạy cho con cảnh giới của vị tha vô tư
Đại Pháp vũ trụ Chân Thiện Nhẫn tưới ẩm chỗ trái tim khô kiệt
Chân Thiện Nhẫn kiến lập uy đức bất diệt giữa các thiên thể vũ trụ
Trợ Sư Chính Pháp mưa gió không thể ngăn trở
Trợ Sư cứu người ăn trong gió ngủ dưới sương
Đệ tử Đại Pháp là hy vọng cứu độ duy nhất của chúng sinh
Tà ác quấy nhiễu trùng trùng áp lực lấy khổ làm vui
Lấy thường hằng kiên trì làm tốt ba việc
Đoái hiện thệ ước giảng chân tướng
Giành giật từng phút giây khuyên tam thoái
Tu luyện như thuở đầu theo Sư tôn trở về nhà!

Trợ Sư cứu chúng sinh

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Thiểm Tây – Huy Kiếm

Đại Pháp hồng truyền 32 năm,
Mây đen che trời 25 năm.
Bức hại Pháp đồ tội ác đầy trời,
Chính Pháp uy nghiêm chấn nhiếp thương thiên.
Hồng ma hoành hành bức hại chúng sinh,
Thầy ban đệ tử thần thông vung kiếm.
Khua mác đánh bại hồng ma ngông cuồng,
Chúng sinh thức tỉnh lên thuyền cứu độ.
Quý từng phút giây giảng thanh chân tướng,
Pháp đồ trong khổ ý chí càng kiên.
Cứu người đủ số tà ác định diệt,
Lưu lại thuần tịnh kim quang lấp lánh.

Thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2024

Năm Giáp Thìn toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Vĩnh Niên thành phố Hàm Đan tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!

Cả gia đình đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Tân An, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở địa khu Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể gia đình 16 người của một đệ tử Đại Pháp ở địa khu Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thị trấn Quan Âm Đường, quận Thiểm Châu, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể gia đình 15 người của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Lạc Ninh, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Kính chào Sư tôn!

Gió xuân nghìn vạn nghìn vạn cây dương liễu lay, trời xuân à bạn lại nhẹ nhàng mà đến rồi.
Xuân về hoa nở nghênh đón ngày 13 tháng 5 đã đến, ở trong ngày rộn ràng vui mừng khó quên này.
Cảm khái vô cùng quay đầu ngẫm việc đã qua, chỉ có Sư tôn luôn bảo hộ từng thời khắc.
Tiên hoa khai nở khắp núi gật đầu mỉm cười, trước đây là ngọn cỏ nhỏ không người biết đến.
Vừa không có hương hoa cũng không có thân cao, chỉ có Sư tôn vĩ đại mới hiểu rõ được.
Được Sư tôn vớt lên từ địa ngục tẩy tịnh, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp.
Sư tôn nắm tay dìu dắt bước tới hôm nay, ôi! Nước mắt lại lần nữa thấm ướt vạt áo.
Tự hào biết bao cảm ơn Sư tôn vĩ đại! Tự hào biết bao cảm ơn Sư tôn của con!
Tự hào biết bao cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tự hào biết bao cảm ơn Chân Thiện Nhẫn hảo!
Trời xuân à! Bạn thuần tịnh mỹ hảo như vậy, tự hào biết bao theo Thầy về nhà thực sự!

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân: Chân Tu Vân

Tháng 5 năm 2024

Kính chúc Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư tôn!

Bầu trời tháng năm trong xanh lạ thường, mặt trăng ông mãi bên đám mây trắng.
Thiên âm mang theo cùng ánh trăng tròn, lúc thì ẩn đi lúc lại hiện ra.
Pháp quang chiếu sáng đại địa sông hồ, sơn hà tĩnh tĩnh chờ đợi ngóng trông.
Chờ đợi Sư tôn sinh nhật ngày đó, chúc phúc Sư tôn vĩnh viễn khỏe mạnh.

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân: Chân Tu Vân

Tháng 5 năm 2024

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – Chúc mừng sinh nhật lần thứ 73 của Sư phụ

Mai

Thế gian vốn dĩ không có bạn
Vì sao lại đến nơi đây
Pháp đồ cảm hoá cả thiên địa
Thần Phật đã tạo nên bạn
Gió bão thù hận cũng bất động
Cây liễu tàn vì ác độc cũng tự diệt
Kiên quyết hiện rõ chân tâm của bạn
Thần Phật cũng kính phục bạn.

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc kính thiệp.

Ngày 20 tháng 4 năm 2024

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp!

Lời chúc:

Sư ân hạo đãng đại từ bi
Chúng sinh tân vũ tắm nắng xuân
Tam tài cảm ân cùng vui mừng
Đông thổ đường nhân nghênh Sư quy.

Một đệ tử Đại Pháp ở Du Thụ thành phố Trường Xuân kính thượng

Một đệ tử Đại Pháp ở Quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm sống ở Thượng Hải chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Linh: Tĩnh Tư

Thiên môn khai

Thương thế Phật Chủ từ bi tâm
Cứu độ thương sinh nhất niệm trung
Hồng truyền Đại Pháp độ thiên chúng
Đẳng đãi dĩ cửu thiên môn khai
Hỷ nghênh chúng Thần hồi thiên đình
Tiếu khán tân vũ thế giới thuần

Đắc độ

Sư tôn từ bi chính đại khung
Pháp đồ trợ Sư thế gian hành
Đại Pháp phúc âm hoán dân chúng
Chúng sinh đắc độ hồi thiên đình

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Pháp Luân Đại Pháp soi sáng chữ vàng
Kim quang lấp lánh khắp các tầng trời
Khắp nơi hân hoan mừng ngày Đại Pháp
Cung chúc Sư tôn luôn vui vẻ
Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ
Cơ duyên vạn cổ cần trân quý
Tu nội, hướng nội tìm, tu chính mình
Tôi luyện gân cốt lại vươn lên
Công thành viên mãn theo Sư phụ trở về

Quỳ lạy, hợp thập.

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên

Ngày 6 tháng 5 năm 2024

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – Chúc mừng sinh nhật Sư tôn vĩ đại!

Tháng năm đến gần, tạm biệt mùa đông nghênh đón mùa xuân
Vui mừng đón Pháp chiếu tu nhân tâm
Cảm ân Sư tôn dẫn lối quay về
Học Pháp đối chiếu đi đường chính
Thường mộng thấy Pháp Luân hiện vẻ uy nghiêm
Tu bỏ đi bộ mặt của tâm hư hão hiển thị
Học sách Đại Pháp đến nơi đến chốn
Gột sạch tạp niệm theo Sư phụ trở về.

Quỳ gối, hợp thập.

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên.

Ngày 8 tháng 5 năm 2024

Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

13 tháng 5 mặt trời tỏa sáng tươi đẹp
Toàn cầu Pháp đồ chúc mừng Thầy
Sư phụ phúc thọ cao hồng thiên
Thời khắc tới khi Thầy quay về

Đại Pháp thịnh truyền khắp trời đất
Từ bi phổ độ hào quang xoay
Tái tạo sống lại mới rộng khắp
Chiếu rọi bốn phương đường hoa lệ

Đại đạo vô hình xung quán đỉnh
Phổ độ tịnh hóa nghìn vạn tầng thiên thể
Mây hoa soi mặt trong sương mù
Bờ Tây thiên lý Thầy dìu dắt

Đệ tử cảm ân mãi tôn kính
Chút lòng bày tỏ chúc sinh nhật Thầy
Báo ân cảm ân tấm lòng đệ tử
Ngàn vạn lời nói như dòng nước chảy mãi

Quỳ bái hợp thập!

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên: Minh Lượng.

Ngày 8 tháng 5 năm 2024

Kính chúc Sư phụ vĩ đại sinh nhật vui vẻ

Cố hương hành

Mấy lần ngày đẹp mùa thu xuân
Trằn trọc ở xứ ấy nghĩ về chuyện xưa
Đệ tử mong ngóng cùng Sư phụ đoàn tụ
Bước quay về trong ánh sáng ban mai
Hát vang lên bài ca Pháp Luân Đại Pháp
Chuyển Pháp thiên địa, chính khí quay về
Pháp Chính Nhân Gian uy vũ chấn động.

Quỳ bái hợp thập.

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên: Minh Lượng.

Ngày 8 tháng 5 năm 2024

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Cảm ân Sư tôn từ bi truyền Đại Pháp cứu độ chúng con:

Vì Đại Pháp sẽ gột sạch những tư tưởng và quan niệm không tốt của chúng con, khiến chúng con làm việc luôn trọn bổn phận, vì có Pháp, chúng con có thể làm tốt công việc của mình, không thẹn với lòng, gặp chuyện cũng không tranh không đấu, đều bình hoà, không nôn nóng vội vàng. Điều ấy cũng khiến tâm chúng con trở nên “ung dung tự tại”. Cảm ân Sư phụ đã truyền xuất Đại Pháp, cho chúng con có cơ hội tu Đại Pháp, càng thêm thanh tỉnh làm việc, đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt cuộc sống. Tu thân đạt đến trạng thái toàn thân nhẹ nhàng không bệnh tật. Với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, không gì có thể báo đáp, chỉ có càng thêm tinh tấn thực tu, tạ ân Sư.

Nhóm nhỏ học Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Liên.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Trong thời khắc tối hậu của tiến trình Chính Pháp, chúng con lại được đón ngày sinh nhật Sư phụ từ bi vĩ đại và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, toàn thể các đệ tử Đại Pháp sống tại thành phố núi phía Bắc Trường Thành của tỉnh Hà Bắc – Trương Gia Khẩu kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Với 430 triệu người dân vứt bỏ và thoái xuất khỏi tổ chức tà ác Trung Cộng, ngày tàn của Trung Cộng đang đến gần, các đệ tử tại thành phố núi phía Bắc Trường Thành xin khắc sâu những gì ân Sư giao phó, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, tranh thủ thời gian cứu độ chúng sinh, đồng thời tu tốt chính mình, làm tròn sứ mệnh và thệ ước.

Ngày 25/4 năm nay là kỷ niệm 25 năm ngày hàng vạn học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hoà. Ngày kỷ niệm 25/4 vừa kết thúc thì chúng con lại được đón sinh nhật của Sư phụ từ bi vĩ đại và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Là một trong hàng ức vạn đệ tử Đại Pháp, thời khắc này con vô cùng biết ơn và xúc động, có rất nhiều điều muốn nói với Sư phụ. Con xin kính tặng Sư tôn từ bi vĩ đại một bài thơ nhỏ:

Hồng ân hạo đãng

Từ bi phổ độ Sáng Thế Chủ hồng ân hạo đãng ngữ nan thuật
Thập ác độc thế truyền Đại Pháp mạt kiếp nhân loại hỷ hữu cứu
Cộng sản tà linh hoạ thế gian nguy hại nhân loại du bách niên
Du ức thiện lương bị ngược sát số ức nhân dân tao đồ thán
Kinh hỷ thế giới tại giác tỉnh khí cộng diệt cộng tranh dũng hiện
Cùng đồ mạt lộ tử kỳ đáo Trung Cộng tà linh tương yếu hoàn
Sư tôn Chính Pháp cận vĩ thanh Pháp Chính Nhân Gian tương lai lâm
Nhân nhân đô tri Đại Pháp hảo phổ thế cảm ân Chân Thiện Nhẫn
Trị thử Pháp Luân Đại Pháp nhật đệ tử khấu thủ tạ Sư ân
Cung chúc Sư tôn hoa đản nhật Sư phụ hồng ân ký tâm trung
Tuỳ Sư cung nghênh quang minh đáo phổ thiên đồng khánh báo Sư ân

Tạm dịch:

Sáng Thế Chủ từ bi phổ độ hồng ân rộng lớn mênh mông khó có lời nào tả xiết
Truyền Đại Pháp nơi thế gian thập ác độc hại nhân loại mạt kiếp mừng vui được cứu
Tà linh cộng sản hoạ loạn thế gian làm hại nhân loại hơn trăm năm nay
Hơn trăm triệu người thiện lương bị giết hại tàn bạo, mấy trăm triệu người dân chịu cảnh lầm than
Mừng thay thế giới đang tỉnh giấc ngày càng nhiều người vứt bỏ cộng sản tiêu diệt cộng sản
Cùng đường mạt lộ thời khắc diệt vong đang đến tà linh Trung Cộng sắp hết
Sư tôn Chính Pháp đã gần đến vĩ thanh Pháp Chính Nhân Gian sắp tới gần
Người người đều biết Đại Pháp hảo khắp thế giới cảm ơn Chân Thiện Nhẫn
Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp đệ tử khấu đầu bái tạ ân Sư
Kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn hồng ân của Sư phụ xin ghi nhớ trong tâm
Theo Sư phụ nghênh đón quang minh tới khắp đất trời báo đáp ân Sư

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại địa khu Thương Châu, tỉnh Hà Bắc: Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!!! Khắp nơi hân hoan chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân chúc mừng ngày đản sinh của Sư phụ, cùng hân hoan đón mừng ca tụng ngày Pháp Luân Đại Pháp!

Cảm ân Sư phụ cả chặng đường bảo hộ và khai thị.

Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy bảo của Sư phụ, làm tốt ba việc, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Khấu đầu, khấu đầu, lại khấu đầu.

Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân kính thiệp.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, mừng 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Bảo Phong khấu bái.

Ngày 9 tháng 5 năm 2024

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/289486Ngày đăng: 14-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.