Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (4)Tất cả những con người thế gian minh bạch chân tướng ở Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã dạy được những đệ tử Đại Pháp thiện lương, chúng tôi mới có thể minh chân tướng đắc được phúc báo. Cảm tạ Ngài! Chúng tôi khấu đầu bái tạ Ngài! Ngày 20 tháng 01 năm 2024.

Đệ tử Đại Pháp ở Lương Sơn, Sơn Đông vấn an Sư tôn! Lời chúc xa gửi tới Sư tôn từ bi vĩ đại, chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Năm mới 2024 sắp tới, chúng con, các đệ tử Đại Pháp ở Lương Sơn, Sơn Đông xin vấn an Sư tôn từ bi vĩ đại! Sư tôn hảo! Sư tôn hảo! Tạ ơn sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Tạ ơn Sư tôn đã chịu đựng cự đại để kéo dài thời gian cho các đệ tử tu luyện và cứu người! Dù dùng hết ngôn ngữ của con người cũng không biểu đạt hết được lòng cảm ân đối với Sư tôn. Một lần nữa kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử song thủ hợp thập với Sư tôn! Đệ tử quỳ khấu bái Sư tôn!!!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư phụ năm mới tốt lành! Tạ ân Sư phụ!

Một nhóm học Pháp cùng toàn thể gia đình của Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Duy Phường Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chúc Sư tôn năm mới tốt lành! Sư tôn Ngài đã vất vả rồi! Chúng con ở thời kỳ tối hậu của Chính Pháp sẽ toàn lực làm tốt ba việc mà Sư tôn giao phó, tu tốt bản thân, cứu được nhiều người, đoái hiện đại nguyện tiền sử của chúng con, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà! Chúng con, những Đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp và toàn thể gia đình cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tào, thành phố Hà Trạch, Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp huyện Lương Sơn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp huyện Lương Sơn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Gia đình 4 người một Đệ tử Đại Pháp huyện Lương Sơn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhân dịp Tết truyền thống năm 2024 của người Trung Quốc sắp đến, Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, Sơn Đông khấu bái Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Trong thời khắc cuối cùng của đại khung vũ trụ, chúng con có thể trở thành đệ tử của Sư tôn, trở thành đồ đệ Đại Pháp, chúng con quả là cảm thấy muôn phần may mắn. Đệ tử cảm ơn ân điển thần thánh của Sư tôn, cảm ơn sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Các đệ tử chúng con nhất định sẽ nghe theo lời Sư tôn, trân quý sự chờ đợi trong nghìn vạn năm này, trân quý thánh duyên vĩ đại được đồng tại cùng Sư tôn, để quy chính bản thân, cùng nhau tinh tấn, nắm chắc thời gian cứu thêm nhiều người.

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, Sơn Đông khấu tạ Ân Sư!

Nhóm học Pháp của Đệ tử Đại Pháp ở Đông Doanh, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúc Sư tôn năm mới tốt lành!

Tiểu Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Đông Doanh, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúc Sư Tôn năm mới tốt lành!

Luân hồi đời đời kiếp kiếp, chờ đợi nghìn vạn năm, cuối cùng cũng chờ được Đại Pháp hồng truyền, trở thành sinh mệnh vinh diệu nhất trong vũ trụ! Cảm ơn Sư Tôn! Đệ tử dùng mọi lời lẽ của nhân loại cũng không thể biểu đạt được lòng cảm ân với sự từ bi khổ độ của Sư Tôn! Ân Sư hạo đãng! Đệ tử vĩnh viễn cảm ơn Sư Tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở Đông Doanh, Sơn Đông khấu bái

Đệ tử Đại Pháp ở Đông Doanh, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Đông Doanh, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúc Sư Tôn năm mới tốt lành!

Đệ tử Đại Pháp ở Đông Doanh, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử may mắn đắc Đại Pháp được 28 năm, được theo Sư Tôn Chính Pháp đã 24 năm. Trải qua bao khó khăn nhưng Sư Tôn vẫn luôn nắm chắc tay đệ tử; trong ma nạn, Sư Tôn vẫn luôn bảo hộ Đệ tử, khiến Đệ tử thời thời khắc khắc đều được đắm trong Ân Sư hạo đãng! 24 năm Chính Pháp là những năm tháng huy hoàng, đối với Đệ tử mà nói là vinh diệu biết nhường nào! Đệ tử không có cách nào báo đáp, chỉ có thể tinh tấn để đáp đền Ân Sư! Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi khấu bái

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ! Chúc Sư Tôn năm mới tốt lành!

Gia đình một Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư Phụ năm mới tốt lành! Tạ ơn Sư Tôn!

Một Đệ tử Đại Pháp thanh niên ở Thanh Đảo khấu bái năm mới Sư Phụ: Chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại một nhóm học Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ! Chúc Sư Tôn năm mới tốt lành! Tạ ơn Sư Tôn!

Một đôi vợ chồng Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư Phụ năm mới tốt lành! Tạ ơn Sư Phụ!

Một Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư Phụ năm mới tốt lành! Tạ ơn Sư Phụ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo và toàn gia kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Ba chị em Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Mẹ con Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại một nhóm học Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại một nhóm học Pháp ở Thanh Đảo kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bình độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử dùng tấm lòng chân thành để cảm tạ sự cứu độ và bảo hộ từ bi của Sư Tôn từ bi vĩ đại! Các Đệ tử sẽ tiếp tục nỗ lực, kiên trì thực hiện thệ ước, chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, thực tu bản thân, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, nhanh chóng cứu người, chớp thời gian để cứu người.

Trong thời khắc xuân mới sắp tới, đệ tử cung chúc Sư Tôn xuân mới vui vẻ! Sư Tôn ơi, Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư Tôn! Đệ tử xin khấu đầu cảm tạ Sư Tôn! Trong năm mới, các Đệ tử cần phải dựa theo yêu cầu của Sư Tôn để làm tốt ba việc: Cần học Pháp Tốt, tu luyện bản thân tốt, mới có thể gia tăng lực độ cứu người. Chúng con cần coi trọng phát chính niệm; trước khi bước ra cứu người thì nhất định phải chính niệm đầy đủ, cầu Sư tôn gia trì, trong tâm chứa Pháp, có như thế mới giảng thanh được Chân tướng, mới gỡ được nút thắt trong tâm đối phương. Đồng thời trong cứu người chúng con cũng không ngừng tu bỏ những tâm chấp trước, tâm hoan hỉ, tâm tranh đấu, tâm hoán hận v.v., để đứng tại góc độ của đối phương mà suy nghĩ vấn đề, thuận theo chấp trước của con người mà giảng, tận cho đến khi mở được nút thắt của đối phương, phá trừ được mê hoặc hoặc những lý giải sai lầm về Đại Pháp của đối phương.

Khi gặp mâu thuẫn chúng con cần hướng nội tìm, làm được nhẫn nại không gấp không nóng nảy, bao dung, khoan dung đại độ, không ngừng đề thăng bản thân. Làm tốt sứ mệnh lịch sử trợ Sư cứu người, đoái hiện thệ ước mà chúng con đã dùng sinh mệnh để ký ước với Sư Tôn khi đến thế gian này. Tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, theo Sư Tôn trở về nhà!

Khấu Bái Sư Tôn! Hợp thập! Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Bình Độ dâng lên! Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Nhóm học Pháp bốn đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bình độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Chúng con kính chào Sư Tôn! Một năm mới lại đến, Sư Tôn đã lao tứ vì các đệ tử trong một năm qua, Sư Tôn ơi, Ngài đã vất vả rồi! Trong năm mới, chúng con sẽ làm tốt hơn nữa ba việc mà Sư Phụ đã an bài. Các đệ tử cần phải viên mãn theo Sư Tôn về nhà. Một lần nữa, Chúng con cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư Tôn, tạ ân Sư Tôn! Bốn Đệ tử khấu Bái Sư Tôn! Hợp thập! Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Một Đệ tử Đại Pháp đắc Pháp 25 năm ở thành phố Bình độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ! Đệ tử vô cùng nhớ Ngài. Dù có dùng hết ngôn ngữ ở nhân gian cũng không thể biểu đạt được ân cứu độ của Sư Phụ. Trong hình thế chính Pháp mới, trong giai đoạn Pháp Chính nhân gian, Đệ tử quyết tâm nhất định sẽ làm được: Tĩnh tâm học Pháp, tiếp tục kiên trì học thuộc Pháp, chép Pháp, làm được hướng nội vô điều kiện, tu bản thân, khiến Pháp dung nhập vào từng tư từng niệm từng lời nói từng hành vi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, làm tốt ba việc, để Ngài bớt một phần chịu đựng bớt một phần lo lắng vì đệ tử, để Ngài thêm một phần an lòng!

Đệ tử khấu bái Sư Tôn! Hợp Thập!

Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Gia đình ba thế hệ sáu nhân khẩu của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bình độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư Tôn: Lịch sử lại lật qua một trang, thời gian trôi qua giống như nước chảy, từ năm 1999 đến nay, hơn 20 năm trôi qua thoáng chốc, trong ma nạn chúng con dựa vào chính tín với Sư Tôn mà đi đên hôm nay, thời gian vẫn đang không ngừng trôi trong sự phó xuất và chịu đựng cự đại của Sư Tôn. Năm mới đến, lại là một lần năm mới nhớ người thân, chúng con nhớ đến Ngài. Sư Phụ ơi! Toàn thể gia đình sáu nhân khẩu chúng con thành tâm khấu bái năm mới Sư Phụ! Một lần nữa kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Sáu người khấu bái Sư Tôn! Hợp Thập!

Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Các Đệ tử Đại Pháp trong lĩnh vực giáo dục ở thành phố Bình độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Các Đệ tử Đại Pháp đã nghỉ hưu trong lĩnh vực giáo dục ở thành phố Bình độ, Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Sư Tôn: Chúng con đều là các Đệ tử Đại Pháp đã nghỉ hưu. Chúng con có thể đồng tại cùng Sư Tôn Chính Pháp. Chúng con đều cảm nhận được Phật ân hạo đãng từ thủa khai thiên tịch địa chưa từng có của Sư Tôn đối với chúng con. Đây là may mắn lớn nhất của mỗi Đệ tử đại Pháp chúng con. Chúng con chỉ có chăm chỉ học Pháp, hòa tan trong Pháp, làm được hướng nội vô điều kiện, tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, dùng Thần niệm mà nỗ lực làm tốt ba việc, chứng thực Đại Pháp, cứu thêm nhiều người, đoái hiện thệ ước của bản thân. Chúng con tuyệt sẽ không phụ sự khổ độ từ bi của Sư Tôn, để Sư Tôn thêm một phần an lòng, bớt một phần lo lắng!

Kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ! Các Đệ tử khấu bái Sư Tôn! Hợp thập! Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp tại khu nghiên cứu ở Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp ba Đệ tử Đại Pháp tại khu nghiên cứu ở Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp ở nhà tù nữ ở Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Gia đình bốn người của Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang đang làm việc tại khu nghiên cứu ở Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp ở Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đôi vợ chồng Đệ tử Đại Pháp tại khu nghiên cứu ở Thanh Đảo, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại sư đoàn sản xuất kiến thiết số 7 ở Tân Cương kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phó Nhũ Sơn, Uy Hải, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thôn Nam, Bắc Đường Gia, trấn Nhũ Sơn Khẩu, Nhũ Sơn, Uy Hải, Sơn Đông kính chúc Ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Hai anh em đệ tử Đại Pháp ở Lâm Nghi, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở khu Lan Sơn, Lâm Nghi, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Một nữ đệ tử Đại Pháp kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Sư Tôn ngài đã vất vả rồi! Trong năm mới sắp tới, Đệ tử cần coi trọng tu luyện bản thân, dựa theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, hướng nội tìm để tu tốt bản thân, học Pháp luyện công, phát chính niệm, vượt qua quan tâm tính. Đệ tử quyết tâm không thể để Sư Tôn thất vọng. Cảm tạ Sư Tôn từ bi cứu độ! Đệ tử khấu bái Ân Sư! Hợp thập! Ngày 20 tháng 01 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Hoán khê sa – Lại một mùa xuân

Tuế nguyệt như ca lên khúc ca năm tháng, trợ Sư Chính Pháp ba mươi mùa xuân. Sáng Thế Chủ Phật ban yêu thương lớn, sinh mệnh cần có Chân Thiện Nhẫn, núi cao chạm trời xuyên mây trắng, Pháp Chính nhân gian chính càn khôn.

Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Giang Thành Tử – Thỏ Ngọc quay về tiếp long duyên

Yêu thương bạn chúng tôi đến, nghênh đón mùa xuân, hoa lan đầy khắp, phủ thắm trời xanh. Núi sông phủ nhiễm, hoa khoe bờ liễu. Pháp Luân Đại Pháp gột rửa nhân gian, uy nghiêm đại ái, hành đại thiện.

Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Giang Thành Tử – Thỏ Ngọc quay về tiếp long duyên

Thỏ ngọc quy về tiếp long duyên, Mừng năm mới, chúc năm mới. Cách biệt nghìn trùng, quỳ mong Sư Tôn về. Ân Sư hạo đãng Pháp vô biên, đợi về trời, cưỡi mây sen.

Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Giang Thành Tử – Thỏ Ngọc quay về tiếp long duyên

Thỏ trắng hoa bay thiên nữ trải, hoá xuân uyên, hàn mai ấm. Tuyết phủ đất sông đóng băng, tam cửu ngày tháng chạp. Yêu thương lớn cao xứ bất thắng hàn, Sáng Thế Chủ, cứu khổ nạn.

Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Giang Thành Tử – Thỏ Ngọc quay về tiếp long duyên

Thường Nga Thỏ ngọc ở nhân gian, truyền chân ngôn, lời hứa đoái hiện. Pháp Chính nhân gian, Sáng Thế Chủ Phật hiển. Công thành viên mãn trở về nhà, thuyền từ bi, thuyền lướt nhẹ.

Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!!

Hành Hương Tử – Hoa có nhà

Vài cành hoa mai, u nhã tỏa hương. Hoa có nhà, Bồ Tát nghìn tay. Một vốc Trăng non, lấp lánh bóng hoa. Phổ độ tế thế. Tư thái khoan thai, hoa rung xào xạc.

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Hành Hương Tử – Hoa có nhà

Thiện quý vô gia, từ bi Đại Pháp. Chân vô giả, phúc xung thiên nhai. Hương tỏa vạn nhà, đại ái Đại Pháp. Sáng Thế Chủ Phật, xuân có chủ, hoa có nhà.

Nhóm học Pháp của Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học thuộc Pháp của Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287575

 Ngày đăng: 11-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.