Vườn thơ Chánh Kiến—Sư ân tụng: Không phụ Sư ân
Tác giả: Tri Xuân

[Chanhkien.org]

Bất phụ Sư ân

Cựu sự thiên kiếp phó yên trần,
Pháp trung tái chú bất phá thân.
Hung trung minh khắc ân Sư nguyện,
Vĩnh trú tân vũ hộ Pháp thần.

Tạm dịch:

Không phụ Sư ân

Nghìn kiếp xa xưa theo bụi trần,
Trong Pháp đúc thành bất hoại thân.
Trong tâm ghi nhớ ân Sư nguyện,
Mãi thành tân vũ hộ Pháp thần.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p347.htm

Share

Ngày đăng: 22-11-2011