Vườn thơ Chánh Kiến: Quy tân thiên—Xem tranh «Hồng Ngâm III»—Khổ hải vận
Tác giả: Pháp Trung Lạp

[Chanhkien.org]

Quy tân thiên

Chân tướng truyền,
Cứu chúng đăng Pháp thuyền,
Nhất ức mê chúng dĩ kháo ngạn,
Chúng sinh đắc cứu hỉ tiếu nhan.
Tùng thử quy tân thiên.

Tạm dịch:

Quy tân thiên

Chân tướng truyền,
Cứu người lên Pháp thuyền,
Trăm triệu người mê tới bến bờ,
Chúng sinh đắc cứu cười rạng rỡ.
Tân thiên nay khai mở.

*  *  *  *  *

Khán «Hồng Ngâm III» đồ phiến

Bồ Tát tọa liên bạch vân trung,
Bi khán mê chúng thụy nhãn mông.
Sinh phùng Đại Pháp hồng truyền thời,
Khoái đăng Pháp thuyền hồi thiên cung.

Tạm dịch:

Xem tranh «Hồng Ngâm III»

Bồ Tát cưỡi sen giữa mây trắng,
Thương xót chúng sinh cõi mông lung.
Đại Pháp hồng truyền may được gặp,
Mau lên thuyền Pháp về thiên cung.

*  *  *  *  *

Khổ hải vận

Nguyệt lượng cao không quải,
Bạch vân nhiễu nguyệt huy,
Cứu chúng vạn bàn cấp,
Trú dạ độ chúng quy.
Pháp thuyền khổ hải vận,
Chúng sinh thiên thượng hồi.

Tạm dịch:

Vượt bể khổ

Trời cao ánh trăng chiếu,
Mây trắng quấn quang huy,
Cứu người thật khẩn cấp,
Ngày đêm độ chúng quy.
Thuyền Pháp vượt bể khổ,
Thiên thượng đoạn biệt ly.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/7/78476.html

Share

Ngày đăng: 13-11-2011