Thi từ khúc: Trong mê tìm Tịnh thổTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Mê trung chi Tịnh thổ (*)

Mang nhiên nghiệp hải khổ,
Siêu thoát nan hựu nan.
Mê trung tầm Tịnh thổ,
Pháp Luân hiện nhãn tiền.

Sư tôn uy đức hiển,
Phật Pháp đại vô biên.
Tâm trung dung Đại Pháp,
Viên mãn phản gia viên.

Tạm dịch:

Trong mê tìm Tịnh thổ

Mênh mang trong bể khổ,
Siêu thoát mới khó khăn.
Trong mê tìm Tịnh thổ,
Trước mặt hiện Pháp Luân.

Uy đức của Sư tôn,
Phật Pháp thật vô biên.
Trong tâm chứa Đại Pháp,
Viên mãn trở về nguồn.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Ghi chú của người dịch:

(*) Tịnh thổ: mảnh đất thanh tịnh, thế giới thiên đàng, Tây phương cực lạc.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/12/9650.html


Ngày đăng: 25-06-2011