Thi từ khúc: Trần thế Phật quangTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Trần thế Phật quang

Trần thế ác độc hựu mê mang,
Hạnh đắc Pháp Luân kiến phật quang;
Duyên kết ân Sư tu Đại Pháp,
Danh lợi tình khứ xuất nê nhưỡng; (*)

Dĩ đắc chân kinh hà sở cụ,
Duy hộ chân lý xả bì nang;
Liễu khước tiền nguyện tùy Sư phản,
Công thành viên mãn thượng thiên đường.

Tạm dịch:

Trần thế Phật quang

Cõi trần ác độc lại mê mang,
May đắc Pháp Luân thấy Phật quang;
Duyên kết ân Sư tu Đại Pháp,
Danh lợi tình thoát vượt trần gian;

Đã đắc chân kinh còn gì sợ,
Bảo vệ chân lý bỏ xác phàm;
Theo Thầy trở về hoàn thệ ước
Công thành viên mãn lên thiên đàng.

Ghi chú của người dịch:

(*) Nê nhưỡng: bùn đất dơ bẩn, cõi trần phàm tục, thế gian con người.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/10/9181.html


Ngày đăng: 11-06-2011