Thi từ khúc: Thăng hoaTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Thăng hoa

Trừ khước danh lợi trí huệ tăng,
Đãng tận tư tình từ bi sinh;
Địch khứ trần cấu bản tính hiển,
Liên hoa trản phóng Chính Pháp thành.

Tạm dịch:

Thăng hoa

Trừ bỏ danh lợi trí huệ tăng,
Rửa sạch tư tình từ bi sinh;
Gột hết bụi trần bản tính hiện,
Hoa sen khai nở Chính Pháp thành.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/21/9185.htmlNgày đăng: 15-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.