Thi từ khúc: Thăng hoaTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Thăng hoa

Trừ khước danh lợi trí huệ tăng,
Đãng tận tư tình từ bi sinh;
Địch khứ trần cấu bản tính hiển,
Liên hoa trản phóng Chính Pháp thành.

Tạm dịch:

Thăng hoa

Trừ bỏ danh lợi trí huệ tăng,
Rửa sạch tư tình từ bi sinh;
Gột hết bụi trần bản tính hiện,
Hoa sen khai nở Chính Pháp thành.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/21/9185.html


Ngày đăng: 15-06-2011