Thơ: Trải trăm khổ—Tặng đồng tu bị giam ngục

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Thưởng bách khổ

Hạnh đắc Phật Pháp chân tính xuất,
Hỉ tùy Sư Tôn thưởng bách khổ;
Tiếu đối oan ngục bình thường sự,
Khổ trung hữu lạc thị chân phúc;

Bi khán chân khổ mê trung nhân,
Vô minh báng Phật tội nan thục;
Nguyện dĩ thử thân tỉnh thế nhân,
Mạc bả bản tính mai phấn thổ。

Tạm dịch:

Trải trăm khổ

May đắc Phật Pháp chân tính xuất,
Mừng theo Sư Tôn trải trăm khổ;
Cười trước tù oan sự tầm thường,
Trong khổ có vui là chân phúc;

Buồn nhìn chân khổ mê trung nhân,
Vô minh báng Phật tội khó chuộc;
Nguyện lấy thân này tỉnh thế nhân,
Đừng mất bản tính trong rác rưởi.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/2/10/8382.html


Ngày đăng: 26-05-2011