Thư pháp: “Phản bổn quy chân”Bản in Bản in

Tác giả: Tô Tỉnh

[Chanhkien.org]

PhanBonQuyChan

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111582

Share

Ngày đăng: 19-06-2014