Tranh thủy mặc: “Viễn sơn cố lý tống phúc lai”Bản in Bản in

Tác giả: Vĩnh Mộc

[Chanhkien.org]

Tranh thủy mặc: “Viễn sơn cố lý tống phúc lai” (Núi xa quê cũ truyền phúc âm)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/17/76703.html

Share

Ngày đăng: 13-04-2012