Vườn thơ Chánh Kiến: Chính kiếnBản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Chính kiến

Thiên chương đa đoản xảo,
Ngữ cú nại thôi xao.
Chân ngôn phát phế phủ,
Chính khí nhiếp tà yêu.

Tạm dịch:

Chính kiến

Văn chương thật khéo léo,
Chính kiến mới đúng sao.
Chân ngôn từ đáy lòng,
Chính khí đuổi tà yêu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/9/14/11723.html

Share

Ngày đăng: 21-08-2011