Quan niệm làm chính trị trong văn hóa truyền thống | Văn hóa truyền thống

Thưa quý vị, Trung Hoa đại địa là một vùng đất có lịch sử lâu đời, có nền văn hóa do Thần đặt định. Lịch đại triều đình Trung Hoa đều giữ quan niệm “vi chính dĩ đức”, tức là làm chính trị cần lấy đức làm căn bản, bao gồm có “kính Trời, kính đức, bảo vệ người dân” v.v., cũng chính là duy hộ Thiên lý, luân lý, giữ mình trong sạch yêu thương người dân. Tư tưởng đức trị này đã được các nhà tư tưởng, các nhà chính trị các thời đại giảng thuật và phát triển, nội hàm càng thêm phong phú và sâu sắc, rất đáng để người đời sau học tập và tham khảo.

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/232407-van-hoa-than-truyen-quan-niem-lam-chinh-tri-trong-van-hoa-truyen-thong.html