Ca khúc mừng năm mới 2014: “Sư tôn tân niên hảo”SuTonTanNienHao

[Chanhkien.org]

Lời: Nhạc Dung; sáng tác piano: Giải Hiểu Tinh; giọng nam cao: Ngô Chính Hàn/Hồng Chủ Nhất; giọng nữ cao: Tôn Tương Thanh/Tôn Tương Di; khẩu bạch: Tôn Tương Di/đệ tử Đại Pháp Đài Loan

—Nhân xuân năm mới đến gần, xin thay mặt toàn thể đệ tử Đại Pháp Đài Loan chuyển lời vấn an đến Sư tôn từ bi vĩ đại: Sư phụ vất vả quá, xin cảm ơn Sư phụ, chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

«Sư tôn tân niên hảo»

Sư phụ hảo! Tân niên đáo, hựu thị nhất niên xuân lai liễu.
Sư phụ hảo! Tân niên đáo, vấn thanh Sư tôn tân niên hảo.

Đắc Đại Pháp, văn Đại Đạo, đệ tử tu luyện tinh tiến cao,
Cảm niệm Sư ân, truyền Pháp kim triêu, Phật quang từ bi thiên địa chiêu,

A hộ thánh điển, giá Pháp thuyền, tề tâm xung phá lãng thao thao,
A tuyệt bất giải đãi, mạc phạ khổ lao, kháp tự tịch mai phong cốt ngạo.

Khẩu bạch: Trị thử tân xuân giai tiết lai lâm chi tế, cẩn đại biểu toàn thể Đài Loan Đại Pháp đệ tử, hướng từ bi vĩ đại đích Sư tôn thuyết thanh: Sư phụ nâm tân khổ liễu, Sư tôn, tân niên khoái lạc!

Thành tâm hợp thập bái Sư tôn, chúc hạ Sư tôn tân niên hảo,
Duy nguyện Sư tôn tân niên tiếu, duy nguyện Sư tôn tân niên hảo!

Ca khúc:

Download Mp3

Nhạc đệm:

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/125850


Ngày đăng: 02-01-2014