Album âm nhạc: “Ký ức về Đại Đường”[Chanhkien.org]

1. Ký ức về Đại Đường

Nhạc/Hứa Căn Kiệt

Nghe Online (Real) [2 phút 40] | Download (Real) [1,9 MB]

Download Mp3 [2,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/02_datang.mp3

2. Không lời biểu đạt

Nghe Online (Real) [1 phút 38] | Download (Real) [1,2 MB]

Download Mp3 [1,5 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/03_wu_yu_ning_yin.mp3

3. Trung Quốc tâm

Nhạc/Diễu tấu: Ngô Gia Vĩ

Nghe Online (Real) [3 phút 24] | Download (Real) [2,5 MB]

Download Mp3 [3,1 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/04_chinese_heart.mp3

4. Dạ tư

Nhạc/Khâu Chỉ Linh

Nghe Online (Real) [0 phút 57] | Download (Real) [704 KB]

Download Mp3 [868 KB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/05_ye_si.mp3

5. Thịnh thế

Nhạc/Giải Hiểu Tinh

Nghe Online (Real) [1 phút 38] | Download (Real) [1,2 MB]

Download Mp3 [1,5 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/07_sheng_shi.mp3

6. Liên

Nhạc/Tạ Ân

Nghe Online (Real) [3 phút 33] | Download (Real) [2,6 MB]

Download Mp3 [3,3 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/08_lotus.mp3

7. Sơn hà

Lời/Khâu Chỉ Linh

Nghe Online (Real) [2 phút 36] | Download (Real) [1,9 MB]

Download Mp3 [2,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/09_shan_he.mp3

8. Thương nhớ

Lời/Giải Hiểu Tinh

Nghe Online (Real) [1 phút 21] | Download (Real) [1 MB]

Download Mp3 [1,2 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/11_jing_diao.mp3

9. Quy đồ

Nhạc/Khâu Chỉ Linh

Nghe Online (Real) [2 phút 47] | Download (Real) [2 MB]

Download Mp3 [2,5 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/12_gui_tu.mp3

10. Cổ đạo

Nghe Online (Real) [4 phút 36] | Download (Real) [3,4 MB]

Download Mp3 [4,2 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/13_gu_dao.mp3

11. Tâm bất động

Nhạc/diễn tấu: Giải Hiểu Tinh

Nghe Online (Real) [4 phút 08] | Download (Real) [3 MB]

Download Mp3 [3,8 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/14_heart_not_moved.mp3

12. Phó

Nhạc/Tôn Tương Thanh

Nghe Online (Real) [1 phút 35] | Download (Real) [390 KB]

Download Mp3 [1,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2006/10/02/fu.mp3

13. Thế gian mộng ảo

Nghe Online (Real) [1 phút 23] | Download (Real) [1 MB]

Download Mp3 [1,2 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/16_dream.mp3

14. Tôn dung

Nghe Online (Real) [1 phút 37] | Download (Real) [1,2 MB]

Download Mp3 [1,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/17_zun_rong.mp3

Phát hành ngày 31-12-2002; cập nhật ngày 15-10-2010.

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/yinlezhuanji/2002/1213/19640.html


Ngày đăng: 20-03-2012