Tác phẩm thư họa trên hồ lô (1)

[Chanhkien.org]

Chữ trên hồ lô: “Tâm sinh nhất niệm Đại Pháp hảo”

Tranh trên hồ lô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/5/15/66149.html