Tranh Trung Quốc: “Tống phúc quy lai”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

Tranh Trung Quốc: "Tống phúc quy lai" (Đưa may mắn trở lại)

[Chanhkien.org]

Viết trong bức tranh:

Hàn phong thập lý tống phúc quy,
Dao vọng thiên gia tận sinh huy.

Tạm dịch:

Giữa gió lạnh mười dặm đưa may mắn trở lại,
Nhìn nghìn nhà từ xa tận sức tỏa hào quang.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/12/21/79348.html


Ngày đăng: 13-10-2012