Thiết kế mỹ thuật: “Chính niệm”

Tác giả: Mỹ thuật/Thánh Quả, phối thơ/Đông Đông

[Chanhkien.org]

Chính niệm

Thân chính tâm từ trong một niệm,
Hào quang vạn trượng chiếu thiên không.
Đơn thủ lập chưởng trừ dư ác,
Cựu thế mê hoặc hại chúng đông.
Lạc cõi hồng trần không thấy hiểm,
Thuận theo tà đảng khó thoát lồng.
Yêu quái hậu trường đầy hắc thủ,
Đệ tử Đại Pháp hiển thần thông.
Năng lượng từ bi dung lạn quỷ,
Chính nghĩa nhân gian trừng kẻ ngông.
Màn kịch thiên cổ phong lưu diễn,
Duy có Pháp đồ lập kỳ công.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/12/6/41249.html