Thi từ khúc: Pháp độ hữu duyên

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Washington D.C

[Chanhkien.org]

Pháp độ hữu duyên

Pháp Luân thường chuyển vĩnh bất đình,
Phật Pháp vô biên nhân nan minh.
Thương mang trụ vũ thùy chủ tể,
Sư tôn trí tuệ lượng vô ngân.

Vô cầu tự đắc chân đại Đạo,
Danh lợi vu ngã tự phù vân.
Nhi kim dũng mãnh phá chấp trước,
Phản bổn quy chân tùy Sư hành.

Tạm dịch:

Pháp độ hữu duyên

Pháp Luân thường chuyển mãi không ngừng,
Phật Pháp vô biên mấy người minh.
Vũ trụ mênh mang ai chủ tể,
Sư tôn trí huệ không chốn dừng.

Không cầu tự đắc chân đại Đạo,
Danh lợi với ta tựa phù vân.
Hôm nay dũng mãnh phá chấp trước.
Phản bổn quy chân tùy Sư hành.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/9/9220.html