Thi từ khúc: Chính giác

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Chính giác

Vi đắc Đại Pháp nhập hồng trần,
Chuyển lai chuyển khứ kỷ thế nhân.
Cơ duyên lũ thành văn Phật Pháp,
Khả thán nan xả chấp trước tâm.

Sư tôn mạt pháp chuyển Pháp Luân,
Từ bi cứu độ hữu duyên nhân.
Kim sinh bất tu vũ trụ Pháp,
Lai sinh hà xứ tầm thử thân.

Tạm dịch:

Chính giác

Vì đắc Đại Pháp xuống thế gian,
Chuyển đi chuyển đến đã bao lần.
Cơ duyên kết thành nghe Phật Pháp,
Vừa than xả khó chấp trước tâm.

Mạt pháp Sư tôn chuyển Pháp Luân,
Từ bi cứu độ người hữu duyên.
Kiếp này không tu vũ trụ Pháp,
Kiếp sau đến đâu tìm lại thân.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/20/9323.html