Hoa Ưu Đàm Bà La nở liên tục 9 năm tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Hoa Ưu Đàm Bà La đã nở liên tục 9 năm ở nhà của một gia đình biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công).

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/6/17/75258.html