Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ Kính Chúc Sư Phụ Năm Mới Vui Vẻ![Chanhkien.org 10-02-2024]

Chúng con là đệ tử Đại Pháp hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ Kính Chúc Sư Phụ Năm Mới Vui Vẻ! 

Chúng con nhất định sẽ tu luyện tinh tấn thường hằng, phối hợp thật tốt để hoàn thành thệ ước với Sư phụ, và cùng nhau trở về gia viên!Ngày đăng: 10-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.