Triện khắc: “Sư ân hạo đãng, Ân trạch thương vũ”

[Chanhkien.org] “Sư ân hạo đãng, Ân trạch thương vũ”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110642