Tác phẩm thư họa trên hồ lô (2)

[Chanhkien.org]

Tranh trên hồ lô: “Phi thiên” (1)

Tranh trên hồ lô: “Phi thiên” (2)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/5/20/66165.html