Thư pháp: “Chân Thiện Nhẫn”, “Vấn”, “Mai Hoa Thi”

Tác giả: Trình Thanh

[Chanhkien.org]

Hoành phi: “Chân Thiện Nhẫn”, 54×18

Thơ thất ngôn tứ tuyệt: “Vấn”, 31×14

Hoành phi hẹp: “Mai Hoa Thi”, 51×12

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2003/7/16/22545.html