Tác phẩm thêu: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Tác giả: Vô Tồn

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/18/79986.html