Hội họa Trung Quốc: “Hoa cỏ”

Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/9/10/18414.html