Tranh thủy mặc: Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Tịnh liên, Mai khai xuân mãn viên

Tác giả: Chính Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111109