Hội họa: Pháp quang chiếu diệu, Truyền phúc âm, Phổ thiên đồng khánh

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Pháp quang chiếu diệu

Truyền phúc âm

Phổ thiên đồng khánh

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110811