Tranh Trung Quốc: “Tống phúc quy lai”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Viết trong bức tranh:

Hàn phong thập lý tống phúc quy,
Dao vọng thiên gia tận sinh huy.

Tạm dịch:

Giữa gió lạnh mười dặm đưa may mắn trở lại,
Nhìn nghìn nhà từ xa tận sức tỏa hào quang.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/12/21/79348.html