Tranh Trung Quốc: “Pháp quang tắm hoa sen”

Tác giả: Tái Thanh, đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110360

Share