Hội họa Trung Quốc: “Cửu kiếm”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[Chanhkien.org]

Hội họa Trung Quốc: “Cửu kiếm” (Chín thanh kiếm)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/5/15/37669.html