Video: Chân tướng đàn áp Pháp Luân Công năm 1999

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/12364