Tranh Trung Quốc: “Pháp quang phổ chiếu”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

Tranh Trung Quốc: "Pháp quang phổ chiếu"

[Chanhkien.org]

Pháp quang phổ chiếu

Thanh sơn bích thủy thải vân gian,
Vạn đạo hà quang Pháp Luân toàn;
Trợ Sư Chính Pháp lai thời nguyện,
Đồng hóa Pháp quang ức vạn liên.

Tạm dịch:

Pháp quang phổ chiếu

Non xanh nước biếc áng mây màu,
Muôn ánh hào quang hiện Pháp Luân;
Trợ Sư Chính Pháp tròn ước nguyện,
Đồng hóa Pháp quang vạn đóa sen.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/12/78581.html


Ngày đăng: 03-05-2012