Thưởng thức thơ họa: “Thiện ác định khứ lưu”

Tác giả: Thơ/Tô San, Họa/Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org] Chữ viết trên tảng đá trong tranh: “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (“Tàng tự thạch” tại Quý Châu).

Thơ trong tranh:

Ngũ hành tam giới hữu một hữu,
Thế đại tương truyền thoại vĩnh cửu.
Hoa Hạ văn hóa ngũ thiên niên,
Thời mịch Thần Phật thế gian tẩu.
Mạt kiếp kim sinh đãi cứu thục,
Huyền cơ dĩ hiện tại Quý Châu.
Nhị ức thất thiên càn khôn định,
Thiện ác lập phân đãi khứ lưu.

Tạm dịch:

Ngũ hành tam giới ở nơi đâu,
Đời đời tương truyền đã bao lâu.
Văn minh năm nghìn năm Hoa Hạ,
Thần Phật hạ thế ở Thần Châu.
Mạt kiếp đời này đợi cứu giúp,
Huyền cơ đã hiện tại Quý Châu.
Hai trăm triệu năm càn khôn định,
Thiện ác phân minh đã bắt đầu.

Xem thêm:

>> Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”
>> MTV: Tàng tự thạch

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/10/23/78145.html