Vật thể bay khắc trên miếu thần Ai Cập 3.000 năm trước (Ảnh)

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/10499