Hợp tấu đàn Nhị: “Phổ độ”

[Chanhkien.org]

Độ dài: 6 phút 47
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/pudu_erhu.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/erhu/2002/0315/14315.html