Vườn thơ Chánh Kiến: Ngợi ca «Mai Hoa Thi» của Thiệu Ung

Tác giả: Đồng Tâm

[Chanhkien.org]

Tán Thiệu Ung «Mai Hoa Thi»

Tài đức lược dữ Khổng Minh đồng,
Vạn cổ «Mai Hoa» tự giải mộng.
Vận hóa Âm Dương khuy Dịch lý,
Thông đạt trí lự ấp Nho tông.
Kim tích Thánh giả trừ mê vụ,
Vãng cổ hiền nhân cảnh thế chung.
Tửu tỉnh gia hương vô đế sự,
Duy tác «Thiết Bản» thứ hồng mông.

Tạm dịch:

Ngợi ca «Mai Hoa Thi» của Thiệu Ung

Tài đức thao lược tựa Khổng Minh,
Nổi tiếng «Mai Hoa» được tôn vinh.
Biến hóa Âm Dương theo Dịch lý,
Trí tuệ Nho học thật tinh minh.
Xưa nay Thánh giả trừ mê vụ,
Vạn cổ hiền nhân cứu chúng sinh.
Tỉnh rượu về nhà như vô sự,
Duy có «Thiết Bản» hiển anh linh.

Ghi chú:

«Mai Hoa»: chỉ «Mai Hoa Thi» của Thiệu Ung tiên sinh triều Tống (xem thêm). «Thiết Bản»: chỉ «Thiết Bản thần toán» của Thiệu Ung tiên sinh. Dịch lý: lý biến hóa trong «Kinh Dịch». Mê vụ: sương mù dày đặc che lấp trí tuệ.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/11/18/69743.html