Thiết kế trang phục triều Đường: Váy hoa sen

Tác giả: Mã Thụy Thần

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/7/27498.html
http://pureinsight.org/node/2310