Thi từ khúc: Tự tại

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Tự tại thiên

Danh lợi tình hải nan tự tại,
Tự kỷ bất tại bất tự tại (*),
Phản bổn quy chân chân tự tại,
Vô tư vô ngã đại tự tại.

Tạm dịch:

Tự tại

Biển danh lợi tình nào tự tại,
Không tại tự kỷ không tự tại,
Phản bổn quy chân chân tự tại,
Vô tư vô ngã đại tự tại.

Ghi chú của người dịch:

(*) Chữ “tự kỷ” ở đây chỉ tự kỷ chân chính, tức “chân ngã” của con người.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/8/9192.html