Thi từ khúc: Thiên nộ

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[Chanhkien.org]

Thiên nộ

Tiêu tiêu phong vũ mãn nhân gian,
Chân Thiện Nhẫn trung tâm cánh kiên,
Bạo lôi nhất thanh chấn thiên nộ,
Du du oán oán cảnh biến thiên.

Tạm dịch:

Cơn thịnh nộ của Trời

Mưa gió liên miên khắp nhân gian,
Tu Chân Thiện Nhẫn tâm càng kiên,
Sấm dữ vang lên chấn thiên nộ,
Bao nhiêu oán hận cảnh biến thiên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/18/9180.html