Thi từ khúc: Lãng lãng càn khôn lộ kỷ thiên

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[Chanhkien.org]

Lãng lãng càn khôn lộ kỷ thiên

Nhân gian bản tự hành lộ nan,
Hỉ đắc Đại Pháp phá mê đoàn.
Tung hữu vạn ma tầng tầng đáng,
Xung phá quan sơn trùng trùng lan.

Thiên cổ duyên, nhất tuyến khiên.
Đệ tử tâm bỉ bàn thạch kiên.
Tha nhật phong bình quang minh hiển,
Lãng lãng càn khôn lộ kỉ thiên?

Tạm dịch:

Trời đất sáng trong lộ kỷ thiên

Nhân gian vốn dĩ đường gian nan,
May đắc Đại Pháp phá mê đoàn.
Mặc có vạn ma tầng tầng cản,
Phá vỡ quan sơn trùng trùng ngăn.

Thiên cổ duyên, sợi chỉ xuyên.
Đệ tử tâm như bàn thạch kiên.
Mai ngày gió lặng quang minh hiển,
Trời đất sáng trong lộ kỷ thiên?

Ghi chú của người dịch:

Lãng lãng: trong sáng, tươi sáng. Mê đoàn: những thứ mê hoặc. Quan sơn: quan ải và núi non, chỉ chung những trở ngại ngăn cản đường người tiến bước. Nhất tuyến khiên: một sợi chỉ xuyên suốt, nối liền các mối nhân duyên. Thiên cổ: nghìn đời, nghìn xưa. Lộ kỷ thiên: hiển lộ biết bao nhiêu; thiên: ngàn, nghìn, nhiều.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/11/9179.html