Thi từ khúc: Giác ngộ thấu mười phương

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Washington D.C

[Chanhkien.org]

Giác ngộ triệt thập phương

Dạ lai tĩnh tọa tâm tự ngọc,
Đãn văn Sư tôn từ bi ngữ.
Vạn niên tầm sư chung đắc kiến,
Nhất triều đắc Pháp lệ kỉ hứa.

Ngã nguyện chúng sinh giai đắc độ,
Ngã thệ đãng tận tình dữ dục.
Lịch tận kiếp nan tâm di kiên,
Minh nhật liên hoa mãn thương vũ.

Tạm dịch:

Giác ngộ thấu mười phương

Ban đêm tĩnh tọa tâm như ngọc,
Chỉ nghe Sư tôn tiếng từ bi.
Vạn năm tìm Thầy rồi cũng thấy,
Một khi đắc Pháp nước mắt rơi.

Ta nguyện chúng sinh đều đắc độ,
Ta thề diệt tận tình và dục.
Trải hết kiếp nạn tâm càng vững,
Ngày sáng hoa sen khắp trời xanh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/6/9087.html