Thi từ khúc: Cảm xúc Đắc Pháp

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Đắc Pháp hữu cảm

Mạt pháp mạt kiếp mê trung hành,
Toàn thị chấp trước khổ tương tranh.
Hạnh vận Sư tôn truyền Đại Pháp,
Chỉ điểm mê tân khổ tu hành.

Đắc Pháp nhất dạ quan niệm biến,
Trừ tận chấp trước danh lợi tình.
Phản bổn quy chân thị ngô nguyện,
Tinh tiến viên mãn phán hồi thăng.

Tạm dịch:

Cảm xúc đắc Pháp

Mạt pháp mạt kiếp mải tranh giành,
Toàn là chấp trước khổ đấu tranh.
May gặp Sư tôn truyền Đại Pháp,
Chỉ khỏi bến mê khổ tu hành.

Đắc Pháp một đêm quan niệm biến,
Trừ sạch chấp trước danh lợi tình.
Phản bổn quy chân là chân nguyện,
Tinh tấn viên mãn lên trời xanh.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/14/9652.html