Thi từ khúc: Bàn sơ về chữ tình

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Tình tự thiển tích

Thế nhân giai vi tình nhi hoạt,
Tại trần nan đào vô tình tỏa.
Cổ kim thương tình thán mệnh bạc,
Khởi tri tình trung tư tâm ngọa.

Ngã bản bất tại tình trung sinh,
Vi hà yếu vi tình sở chế.
Khiêu xuất tình ngoại đại tự tại,
Phao khước tư tình từ bi sinh.

Tạm dịch:

Bàn sơ về chữ tình

Thế nhân đều sống ở trong tình,
Tại trần khó thoát khóa bởi tình.
Xưa nay khổ tình than bạc mệnh,
Há hiểu tư lợi ẩn trong tình.

Ta chính không sống ở trong tình,
Cớ sao phải bị trói bởi tình.
Nhảy thoát khỏi tình đại tự tại,
Rũ sạch tư tình từ bi sinh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/15/9319.html