Hội họa Trung Quốc: “Khương Tử Nha câu cá”

Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Hội họa Trung Quốc: ‘Khương Tử Nha câu cá’.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/9/9/18456.html
http://pureinsight.org/node/1796