Tác phẩm mỹ thuật: “Thỉnh mời” và “Tường hòa”

Tác giả: Vita

[Chanhkien.org] Tác phẩm mỹ thuật: “Thỉnh mời” và “Tường hòa”:

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/6/10/22004.html
http://pureinsight.org/node/1686